Blijmare Kapel: In 2016 is er een bos van 1016 m² gekapt op de hoek van de Knotwilgenlaan en de Meiboomlaan, St-Andries.

Dit bos en de kerk van Blijmare waren eigendom van Stad Brugge die het verkocht heeft aan een projectontwikkelaar.

blijmare
Blijmare Kerk voor het kappen.

2-blijmare 2b-blijmare

Het is verontrustend om te zien en te horen dat er nog steeds op allerlei “wettelijke” manieren bos verdwijnt.

-De projectontwikkelaar heeft in januari 2016 een bouwaanvraag ingediend bij Stad Brugge voor het slopen van het kerkgebouw en het vellen van alle bomen in het kader van een te realiseren verkaveling.

-De Brugse Groendienst heeft een voorwaardelijk gunstig advies gegeven aan de dienst Ruimtelijke Ordening, mits rekening werd gehouden met volgende voorwaarden:

Er dient advies gevraagd te worden bij het Agentschap voor Natuur en Bos voor de eventuele compensatie die hoort bij het ontbossen van het perceel.

Deze vergunning geldt ook als kapvergunning voor de te rooien bomen.

– Het ANB heeft een gunstig advies afgeleverd mits het storten van 3017 euro in het boscompensatiefonds

-De uiteindelijke vergunning werd afgeleverd door de dienst Ruimtelijke Ordening van schepen Franky Demon. Hij verklaarde dat alles volgens de wettelijke procedures is verlopen en dat zijn dienst de projectontwikkelaar niets in de weg kon leggen daar het oorspronkelijke verkavelingsplan van voor de bouw van de kerk in 1965 dateert.

-De bouwpromotor heeft 3017 euro gestort in het boscompensatiefonds ter compensatie van het te kappen bos.

Deze som is belachelijk weinig want voor 3017 euro kan men nog niet eens landbouwgrond kopen.

Het boscompensatiefonds is eigenlijk een bijna lege doos, wat er op neer komt dat er dagelijks bos verdwijnt zonder echte compensatie.

Deze bosgrond die omgezet is in bouwgrond heeft een veel hogere commerciële waarde.

Hier is op en slinkse wijze bos gekapt, terug een stuk bos dat is verdwenen.

Doordat er 3017 euro werd betaald aan het boscompensatiefonds moeten er geen nieuwe bomen aangeplant worden. Op dit stuk grond worden er 6 nieuwe woningen gebouwd.

hln.be/regio/nieuws-uit-brugge/blijmare-maakt-plaats-voor-woningen-a2900030/

Antwoord van het ANB

Het Agentschap voor Natuur en Bos int de bosbehoudsbijdrage. Nieuw bos wordt aangelegd met middelen uit dit fonds. De locatie van een nieuw bos is nooit gekoppeld aan de bosbehoudsbijdrage van een specifiek dossier. Zoals ik eerder ter info gaf, wordt het boscompensatiefonds gebruikt o.a. voor het  verwerven van gronden voor stadsrandbossen, speelbossen, lokale bosuitbreiding, projecten gelegen in speciale beschermingszones, enz…

Gezien de ligging van het perceel in woongebied is ontbossing in dit dossier wettelijk mogelijk. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft voorstel tot compensatie goedgekeurd. De enige rol dat ANB tot nu toe hier in heeft, is toezien dat de compensatie gebeurt volgens de wettelijke regels. We kunnen daarbij ook een advies uitbrengen. Compensatie kan gebeuren in natura (zelf aanplanten van bos door de aanvrager) ofwel door het betalen van een bijdrage in het Compensatiefonds van de Vlaamse Overheid, ofwel een combinatie. Die bijdragen worden gebruikt om bos aan te planten. Dat kan zijn via projectvoorstellen bv. van Regionale landschappen of voor de aanleg van stadsrandbossen, enz. Maw.

De vergunningverlenende overheid, die de vergunning dus al dan niet aflevert en dus in dit geval de goedkeuring gegeven heeft tot ontbossen, is de stad Brugge. Indien u meer info wilt in het dossier, zult u zich tot de stad Brugge moeten richten.